WATER and AI in CONVERSATION / VODA A UMELÁ INTELIGENCIA V KONVERZÁCIÍ

About Project:

2331 Views

2023        

[ENG] & [SK] description ↓ 

.    

[ENG]  The interactive installation was primarily created for the European Researchers‘ Night event in 2023 and directly reflects its themes, which were WATER and ARTIFICIAL INTELLIGENCE. It establishes and simulates a conversation between water on Earth and artificial intelligence through human interaction.

Each of the four Petri dishes here represents a different form of water in the world: 1 – water bound in organisms, 2 – water in the atmosphere, 3 – fresh water in lakes and watercourses, 4 – salty water in seas and oceans. For a more immersive connection with the installation, each type of water possesses partial properties resembling its natural state (saltwater is salty, water in organisms symbolizing blood is red, etc.). After human interaction, each dish lights up with a color that correlates with the properties of the specific water type and then generates a sentence from a database of various primarily educational and environmentally oriented sentences using an originally created program. The sentences are displayed in a chat window with artificial intelligence (in the GPT-3 version), which subsequently responds to them. In this way, the entire work is based on the connection between humans, water, and AI.

.

[SK]  Interaktívna inštalácia bola prioritne vytvorená pre podujatie Európska noc výskumníkov (2023) a priamo reflektuje jeho témy ktorými boli VODA a UMELÁ INTELIGENCIA. Vytvára a simuluje konverzáciu vody na Zemi s umelou inteligenciou za pomoci ľudskej interakcie.

Každá zo štyroch petriho misiek tu predstavuje inú formu vody vo svete, a to: 1- vodu viazanú v organizmoch, 2- vodu v atmosfére, 3- sladkú vodu v jazerách a vodných tokoch, 4-slanú vodu v moriach a oceánoch. Pre intenzívnejšie spojenie s inštaláciou má každý druh vody čiastočné vlastnosti ako v svojom prirodzenom stave (morská voda je slaná, voda v organizmoch symbolizujúca krv je zafarbená do červena atd.. ). Po interakcií človeka sa každá miska rozsvieti vo farbe ktorá koreluje s vlastnosťami konkrétnej vody a ktorá následne vygeneruje pomocou originálne vytvoreného programu vetu z databázy rôznych, primárne edukačne a ekologicky ladených viet. Vety sa zobrazujú v četovaciom okne s umelou inteligenciou (vo verzí GPT-3), ktorá na ne následne reaguje. Takýmto spôsobom je celé dielo postavené na spojení človeka, vody a AI. 

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :