THE HARVEST / ŽATVA

About Project:

2013 Views

2021        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]   The work is aimed at recalling the increasingly current issue of deforestation. This phenomenon is one of the major environmental disasters facing humanity today.  There are several factors why the world’s forests and rainforests are disappearing. In the vast majority under the influence of man himself, often due to corruption associated with logging or due to a lack of interest in breaking out of outdated practices in cattle breeding. As an audiovisual artist, I have decided, within my means and processing this topic in a characteristic way, to influence the thinking of as many individuals as possible on a given issue through a multimedia installation.

As the main tool, I used an online counter from theworldcounts.com, which is based on relevant sources from various organizations, research institutions or news agencies. The counter shows the interval of felled or burned hectares of forests around the world in real time, in the current year, and is dominantly displayed on a separate display in the installation. The values are further digitally processed via special software and the Arduino platform. After the destruction of every 100 hectares, the data will be reflected in a mechanism that simulates and symbolizes the felling of a tree and is also reflected in the projected digital image with a gradually changing animation of a living forest on a dead landscape. This visual element is basically created as a computer game with a realistic design, and the impulses for change in events are given to it by the deforestation interval in the world. In this way, we humanity can influence how quickly a beautiful forest turns into a wasteland in a visualization. Together, with the characteristic sound accompanying the installation, I want to influence human perceptions, feelings and thus deepen in every observer the perception of the catastrophe we are facing.

[SK]   Dielo je zamerané na opätovné pripomínanie čoraz viac aktuálnej problematiky s odlesňovaním. Tento jav je jedna z hlavných ekologických katastrof ktorým v súčasnosti čelí ľudstvo. Je niekoľko faktorov prečo miznú lesy a dažďové pralesy na svete. V drvivej väčšine vplyvom samotného človeka a to často kvôli korupcií spojenou s ťažbou dreva alebo kvôli nezáujmu vymaniť sa zo zastaraných postupov pri chove dobytka. Ako audiovizuálny umelec som sa rozhodol v rámci svojich možností a spracovania tejto témy mne príznačným spôsobom, ovplyvniť myslenie čo najviac jedincom na danú problematiku, prostredníctvom multimediálnej inštalácie. Ako hlavný prostriedok som využil online počítadlo zo stránky theworldcounts.com, ktoré vychádza z relevantných zdrojov rôznych organizácií, výskumných inštitúcií alebo spravodajských služieb. Údaj počítadla zobrazuje interval vyrúbaných alebo vypálených hektárov lesov na celom svete v reálnom čase, v aktuálnom roku, a je v inštalácií dominantne zobrazený na samostatnom displeji. Hodnoty sú ďalej digitálne spracované cez špeciálny softvér a platformu Arduino. Po zničení každých 100 hektárov sa údaje prejavia na mechanizme, ktorý simuluje a symbolizuje rúbanie stromu a prejavuje sa aj na premietanom digitálnom obraze s postupne sa meniacou animáciou živého lesa na mŕtvu krajinu. Tento vizuálny prvok je v princípe vytvorený ako počítačová hra s realistickým prevedením, a impulzy na zmenu v dianí mu dáva interval odlesňovania na svete. Takýmto spôsobom vieme my ako ľudstvo, ovplyvniť to ako rýchlo sa vo vizualizácií zmení krásny les na pustatinu. Spolu s príznačným zvukom sprevádzajúcim dianie v inštalácií chcem takto pôsobiť na ľudské vnemy, pocity a prehĺbiť tak v každom pozorovateľovi vnímanie katastrofy ktorej čelíme.

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :