REFORESTATION OF PAST / ZALESNENI MINULOSTI

About Project:

2399 Views

2023   

PROJECT LOCATIONS

.

[ENG] &  [SK] description ↓ 

.    

[ENG]   Deforestation is one of the main ecological disasters that affects all of us and is becoming more and more alarming. I see it mainly in my native country, where we have beautiful diverse forests. However, during my travels around the country, I often encounter logging in places where it is not allowed or despite the protection of nature and endangered animals. It is primarily related to poorly set laws by the state and, dare I say, also corruption. Slovakian forests are at great risk, principally because the original ancient forests are regularly replaced by monoculture. Deforestation is a very sensitive and ubiquitous topic in our country. As a multimedia artist, I try to work with this topic and bring it closer to people. Although Iceland is still a beautiful and exceptional country, in the past it lost almost all its forests due to human intervention. Despite the efforts to reforest Iceland, it is currently very difficult, lengthy and almost unrealistic. I found it fascinating to connect these two worlds through the woods. That’s why I brought to Iceland from Slovakia video footage of Slovak forests that I took over the years and then projected them onto the Icelandic bare hills after dark. Spontaneously, during the implementation of the project, I started working with what the specific place offered me. Each location brought me new perspectives and always challenged me to a different multimedia performance. With all of this, I wanted to honor what we have at home and show it to the world in this way. On the other hand, I wanted to bring Iceland and its people closer to a landscape with forests and to simulate a forest landscape. The main output is photo and video recordings from the entire course of the project with the aim of creating a documentary film and a multimedia installation that primarily uses the aforementioned recordings.

.

[SK]   Odlesňovanie je jedna z hlavných ekologických katastrof, ktorá sa týka každého z nás a ktorá je čím ďalej, tým viac alarmujúca. Vidím to predovšetkým v mojej rodnej krajine, kde máme krásne rôznorodé lesy. Počas svojich ciest po krajine sa ale často stretávam s výrubom aj na takých miestach, kde to nie je povolené alebo navzdory ochrany prírody a ohrozených živočíchov. Súvisí to predovšetkým so zle nastavenými zákonmy zo strany štátu a dovolím si povedať že aj s korupciou. Aj slovenské lesy sú týmto veľmi ohrozené hlavne preto, že pôvodné prastaré lesy sú často nahradené monokultúrou. Drancovanie lesov je u nás veľmi citlivá a  všade prítomná téma. Ako multimediálny umelec sa snažím s touto témou pracovať a približovať ju ľuďom. Aj keď je Island aj v súčasnosti krásna a výnimočná krajina tak v minulosti prišla o takmer všetky lesy ľudským pričinením. Aj napriek snahe o opätovné zalesnenie Islandu je to v súčasnosti veľmi ťažké, zdĺhavé a skoro nereálne. Prišlo mi fascinujúce spojiť tieto dva svety skrz lesy. Preto som priniesol na Island zo Slovenska video zábery slovenských lesov, ktoré som nasnímal počas rokov a následne som ich po zotmení premietal na islandské holé kopce. Spontánne som počas realizácie projektu začal pracovať s tým, čo mi konkrétne miesto ponúka. Každá lokalita mi priniesla nové pohľady a vyzývala ma vždy k odlišnej multimediálnej performancií. Týmto všetkým som si chcel uctiť to, čo máme doma a ukázať to svetu takýmto spôsobom. Na druhej strane som chcel priblížiť Islandu a jeho ľuďom krajinu s lesmi a simulovať lesnatú krajinu. Hlavným výstupom sú foto a video záznamy z celého priebehu projektu s cieľom vytvorenia dokumentárneho filmu a multimediálna inštalácia, ktorá využíva predovšetkým spomínané záznamy.

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :