SÍM RESIDENCY – ICELAND

About Project:

2727 Views

2023        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  The residence is covered by the non-profit organization SÍM (Samband Íslenskra Myndlistarmanna) – Association of Icelandic Visual Artists, founded in 1982. It’s the oldest artist residency in Reykjavík, which has inspired the establishing of many other artist residencies in Iceland. SÍM offers two different residential locations in the Reykjavík area – Seljavegur in the center of Reykjavík and Korpúlfsstaðir in the suburbs. As I observed, the residency program is very popular and many artists from all over the world apply every year. Thanks to that, I feel satisfied that I succeeded in the selection process. I had the opportunity to be a part of the residency during April 2023 and thus realized my main project within the residency, but also outside of it. The project called Reforestation of the Past was realized during the residency as one of my works on the topic of the deforestation.

As a multimedia artist, I try to work with this topic and bring it closer to people. Although Iceland is still a beautiful and exceptional country, in the past it lost almost all its forests due to human intervention. Despite the efforts to reforest Iceland, it is currently very difficult, lengthy and almost unrealistic. I found it fascinating to connect these two worlds through the woods. That’s why I brought to Iceland from Slovakia video footage of Slovak forests that I took over the years and then projected them onto the Icelandic bare hills after dark. Spontaneously, during the implementation of the project, I started working with what the specific place offered me. Each location brought me new perspectives and always challenged me to a different multimedia performance. With all of this, I wanted to honor what we have at home and show it to the world in this way. On the other hand, I wanted to bring Iceland and its people closer to a landscape with forests and to simulate a forest landscape.

For me, the artistic stay started already on March 17, when I begun my journey to Iceland, and it took almost 2 months until I returned to Slovakia. Since the project required a lot of equipment and above all a car, which was also to serve as an electrical headquarters, I chose it as the main transport in connection with the ferry. As part of the long trip, I made a one-week stop in the Faroe Islands, which, in addition to travel and photography goals, I also used for the realization of the main project. The reason for this was, that the Faroe Islands share a similar problem (deforestation) as Iceland. I also saw it as a test before I start making the main projections in Iceland. I had also an opportunity to try the weather in this region in March and April and to prepare better for the main screenings.

How did the projections go? I always had to wait until dark with the projection itself. Sufficient darkness in this period was around 22:00 at the earliest. Until then, I used my time to find a suitable place, which was not easy at all and required thorough research of different areas of Iceland. Above all, I had to find a hill, not very broken so that the projection would not be disturbed by the significant structure of the background. It was also necessary to be able to get as close as possible to the hill by car. After finding a suitable place, the equipment was dismantled. Connect the voltage converter to the car battery, put the projector on the tripod, connect the laptop, prepare all the equipment for documentation and I could start mapping the Slovak forests on the bare Icelandic hill. Each place was in something different, with different elements, in different conditions, in terms of weather, and brought me different ways to work with it in connection with the projections. Extreme wind, rain, cold, frost, snow often complicated everything for me, but also contributed to the authenticity of the harsh landscape. I often had to deal with spending the night directly in the field, as the creation of the project lasted long into the night.

I gradually got to Iceland by ferry to the town of Seydisfjordur and by the northern route to the Seljavegur residential center in Reykjavík. I tried to effectively use the journey through Iceland for the projections of the Reforestation of the Past project in order to cover as much of Iceland as possible. I saw the Seljavegur art residence center as a base camp, from where I went on trips around the island. Of course, the country also encouraged me to do other activities, whether it was an expedition to a glacier, photographing animals, digital but also analog photography projects or activities that were directed by the SÍM organization itself. The first activity was the Artist Talk, where I had the opportunity to present myself as an artist, to present my previous work as well as the projects with which I came to the residency. The April stay was concluded by an exhibition, or joint presentation of the residents and their projects called Open Space in the SÍM Hlöðuloftið exhibition space in the Korpúlfsstaðir art center in Reykjavík. I perceive the level of documentation of the entire journey, stay, projects, main and secondary activities as extremely important. In addition to everything, it was also important to think and work on video and photo recordings for subsequent processing.

This section includes a rough cross-section of the entire Residence, its activities and views.

.

[SK]  Rezidenciu zastrešuje nezisková organizácia SÍM (Samband Íslenskra Myndlistarmanna) – Asociácia islandských výtvarných umelcov, založená v roku 1982. Ide o najstaršiu umeleckú rezidenciu v Reykjavíku, ktorá inšpirovala k založeniu mnohých ďalších umeleckých rezidenčných pobytov na Islande. SÍM ponúka dve rôzne rezidenčné lokality v oblasti Reykjavíku – Seljavegur v centre Reykjavíku a Korpúlfsstaðir v lokalite na okraji mesta.

Ako som aj sám spozoroval, rezidenčný program je veľmi populárny a každoročne sa tu hlási množstvo umelcov z celého sveta. Určite aj vďaka tomu pociťujem zadosťučinenie, že som v rámci výberového konania uspel a mal tak možnosť byť súčasťou rezidencie počas apríla 2023 a zrealizoval tak predovšetkým môj hlavný projekt v rámci pobytu, ale aj mimo neho. Projekt s názvom Reforestation of the Past / Zalesnenie minulosti bol vymyslený a následne zrealizovaný prostredníctvom rezidencie ako jedna z prác, ktorej sa venujem v rámci problematiky odlesňovania.  Ako multimediálny umelec sa snažím s touto témou pracovať a približovať ju ľudom. Aj keď je Island aj v súčasnosti krásna a výnimočná krajina tak v minulosti prišiel o takmer všetky lesy ľudským pričinením. Aj napriek snahe o opätovné zalesnenie Islandu je to v súčasnosti veľmi ťažké, zdĺhavé a skoro nereálne. Prišlo mi fascinujúce spojiť tieto dva svety skrz lesy. Preto som priniesol na Island zo Slovenska video zábery slovenských lesov a následne som ich po zotmení premietal na islandske holé kopce. Spontánne som počas realizácie projektu začal pracovať s tým, čo mi konkrétne miesto ponúka. Každá lokalita mi priniesla nové pohľady a vyzývala ma vždy k odlišnej multimediálnej performancií. Týmto všetkým som si chcel uctiť to, čo máme doma a ukázať to svetu takýmto spôsobom. Na druhej strane som chcel priblížiť Islandu a jeho ľuďom krajinu s lesmi a simulovať lesnatú krajinu.

V mojom ponímaní umelecký pobyt začal už 17. marca, kedy som sa vybral na Island a trval skoro 2 mesiace kým som sa vrátil späť na Slovensko. Keďže si projekt vyžadoval množstvo techniky a predovšetkým auto, ktoré malo slúžiť aj ako elektrická centrála, zvolil som ho ako hlavný transport v spojení s trajektom. V rámci dlhej cesty som si spravil týždennú zastávku na Faerských ostrovoch, ktorú som okrem cestovateľských a fotografických cieľov využil aj pre realizáciu hlavného projektu, keďže Faerské ostrovy zdieľajú podobný problém v rámci odlesnenia krajiny ako Island. Vnímal som to aj ako skúšku pred tým ako začnem realizovať projekcie na Islande. Počasie ale aj tam bolo často veľmi drsné a či už som bol na Ostrovoch alebo na Islande, dávalo mi veľmi zabrať.

Predovšetkým pri realizácie hlavného projektu. So samotnou projekciou som vždy musel počkať do zotmenia. Dostatočná tma v tomto období bola najskôr okolo 22:00. Dovtedy som čas využíval na hľadanie vhodného miesta čo nebolo vôbec jednoduché a vyžadovalo si to dôkladné skúmanie rôznych oblastí Islandu. Predovšetkým som musel nájsť kopec, nie veľmi členitý aby projekciu nerušila výrazná štruktúra podkladu. Nutné bolo aj aby som sa mohol čo najviac priblížiť autom ku kopcu. Po nájdení vhodného miesta nasledovalo rozkladanie techniky. Napojiť menič napätia na autobatériu, vyložiť projektor na statív, pozapájať laptop, pripraviť všetku techniku na dokumentáciu a mohol som začať mapovať holý islandský kopec slovenskými lesmi. Každé miesto bolo v niečom iné, s inými prvkami, v rôznych podmienkach, čo sa týka počasia, a prinášalo mi rôzne spôsoby ako s ním pracovať v spojitosti s projekciami. Extrémny vietor, dážď, zima, mráz, sneženie mi všetko často komplikovali ale taktiež prispievali k autentickosti drsnej krajiny. Často som sa musel vysporiadať aj s prenocovaním priamo v teréne keďže tvorba projektu trvala dlho do noci.

Postupne som sa dostal až na Island trajektom do mestečka Seydisfjordur a severnou trasou do rezidenčného centra Seljavegur v Reykjavíku. Cestu skrz Island som sa snažil efektívne využiť aj pre projekcie projektu Reforestation of the Past, aby som obsiahol čo najväčšiu časť Islandu. Umelecké rezidenčné centrum Seljavegur som vnímal ako base camp, odkiaľ som absolvoval cesty po ostrove. Samozrejme krajina ma nabádala aj k iným aktivitám, či už išlo o výpravu na ľadovec, fotografovanie zvierat, digitálne ale aj analógové fotografické projekty alebo aktivity, ktoré mala v réžií samotná organizácia SÍM. Prvotná aktivita bola Artist Talk, kde som sa mal možnosť odprezentovať ako umelec, predstaviť predošlú tvorbu ale aj projekty s ktorými som prišiel na rezidenciu. Aprílový pobyt uzatvárala výstava, respektíve spoločná prezentácia rezidentov, a ich projektov s názvom Open Space vo výstavnom priestore SÍM Hlöðuloftið v umeleckom centre Korpúlfsstaðir v Reykjavíku. Ako extrémne dôležitú vnímam dokumentačnú rovinu celej cesty, pobytu, projektov, hlavných ale aj vedľajších aktivít. Popri všetkom bolo dôležité myslieť a pracovať aj na video a foto záznamoch pre následné spracovanie.

Táto sekcia zahŕňa hrubý prierez z celej Rezidencie, jej aktivít a pohľadov.

.

photos / fotografie : Matúš Astrab, Melinda Astrabová

works on the event / diela na podujatí:

Reforestation of past – click

About SÍM Residency – https://www.sim-residency.info/about

.

Z verejných zdrojov podporil