WASTE IS TREASURE / ODPAD JE POKLAD

About Project:

1854 Views

2022 / 2023      

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  A collection of seven cartoon 2D animations created primarily for the online form of the musical Odpad je Poklad (Waste is Treasure), the author of which is Bohumila Tauchmannová. The dramaturgy of the musical is based on the story of young people who find a black dump in nature during a trip and this infuriates them and provokes them to react.

They decide to „change the world“ and start sharing information about the state of the environment in the field of waste (not only) among peers. They will have the task of spreading them further in society and in this way educate each other in favor of improving the environment and creating proper waste management habits. The same message is promoted by the four main characters in the animations (Miro, Dano, Sandra, Tina) designed for the concept of the musical Odpad je Poklad (Waste is Treasure) and which accompany the entire plot. The online form of the musical is a combination of the aforementioned animations and music clips of musicians such as Tono S, Miroslava Miškechová, Karmen Pál-Baláž, the band The AnyOne and the Children’s Choir of the Slovenský Rozhlas. Currently, this form is also part of youth education in schools. Animations are a strong visual, artistic part of the entire project, and the scenes or mentioned characters are often shown in the staged form of the musical or on other graphic materials.

The series of animations aimed at raising awareness of recycling and dealing with basic types of waste such as plastic, paper, glass and metal is complemented by an animated comic, which is part of the project as a challenge to the Eco School 2023 competition.

.

[SK]  Kolekcia siedmich kreslených 2D animácií vytvorených predovšetkým pre online formu muzikálu Odpad je Poklad, ktorého autorkou je Bohumila Tauchmannová. Dramaturgia muzikálu je vystavaná na príbehu mladých ľudí, ktorí v prírode počas výletu nájdu čiernu skládku a to ich rozhorčí a vyprovokuje k reakcii. Rozhodnú sa „zmeniť svet“ a začnú zdieľať informácie o stave životného prostredia v oblasti odpadov (nielen) medzi rovesníkmi. Tí budú mať za úlohu ich šíriť ďalej v spoločnosti a takýmto spôsobom sa vychovávať navzájom v prospech zlepšenia životného prostredia a vytvorenia správnych návykov nakladania s odpadom. Zhodné posolstvo presadzujú aj štyri hlavné charaktery v animáciách (Miro, Dano, Sandra, Tina) navrhnuté pre koncept muzikálu Odpad je Poklad a ktoré sprevádzajú celým dejom. Online forma muzikálu je kombináciou uvedených animácií a hudobných klipov hudobníkov ako je Tono S, Miroslava Miškechová, Karmen Pál-Baláž, kapela The AnyOne a Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu. V súčasnosti je táto forma aj súčasťou vzdelávania mládeže na školách. Animácie sú tu silnou vizuálnou, umeleckou súčasťou celého projektu a výjavy alebo spomínané charaktery sú často zobrazené aj pri hranej forme muzikálu alebo na iných grafických podkladoch.  

Séria animácií zameraná na povedomie o recyklácií a narábanie so základnými druhmi odpadov ako je plast, papier, sklo a kov je doplnená o animovaný komix, ktorý je súčasťou projektu ako výzva k súťaži Eko škola 2023.

direction and dramaturgy / réžia a dramaturgia  – Bohumila Tauchmanová, Ľubomír Horňák

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :

  • Waste is Treasure – musical, Slovakia