SKUTECKÝ IN COPPER WATER-SMITHY / SKUTECKÝ V MEDENOM HÁMRI

About Project:

2261 Views

2023      

[ENG] & [SK] description ↓ 

.    

[ENG]  The Copper water-smithy was an industrial metallurgical plant that specialized in the production of copper products. It was a part of the Banská Bystrica Copperworks and stood as the oldest large-scale production facility in Slovakia, operating continuously for 500 years (1496 – 1991). It is the most significant technical monument in the town of Banská Bystrica, carrying international importance, and is one of the last remnants of Bystrica’s mining history.

Additionally, this was a place of inspiration for the renowned Slovak painter Dominik Skutecký, who created an entire cycle of paintings depicting scenes from the Copper water-smithy. It is evident that this monument’s glory days are long gone, and today it lies in ruins. Nevertheless, there are still enthusiasts striving to breathe life into this significant place.

Thanks to this, I have created a series of four animations that are connected to the buildings of the Copper water-smithy and the scenes once painted by Dominik Skutecký. Within the unique atmosphere of an autumn evening, these scenes come to life in the form of animated images, precisely at the location where Dominik Skutecký painted them over 100 years ago. The Copper water-smithy, at least for a moment, returns to the time of its greatest splendor, when it also inspired one of the most significant Slovak painters.

These animations are directly based on digital copies of original paintings from the collection of the Slovak National Gallery and are primarily designed for video mapping at specific locations.

.

[SK]  Medený hámor bol priemyselný metalurgický závod na výrobu medených výrobkov, ktorý bol súčasťou Banskobystrického mediarskeho podniku a najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska, ktorý fungoval nepretržite 500 rokov (1496 – 1991). Je najvýznamnejšou technickou pamiatkou v meste Banská Bystrica s medzinárodným významom a jedna z posledných stôp „banskej“ histórie Bystrice.

Okrem toho je to miesto kde čerpal inšpiráciu významný slovenský maliar Dominik Skutecký, ktorý namaľoval celý cyklus malieb z výjavov Medeného Hámra. Je zjavné že táto pamiatka má svoje najlepšie obdobie dávno za sebou a dnes chátra. Napriek tomu stále existujú nadšenci ktorý sa snažia vdýchnuť život tomuto významnému miestu.

Aj vďaka tomu som vytvoril sériu 4 animácií, ktoré reflektujú s budovami Medeného Hámra a s výjavmi ktoré tu kedysi namaľoval Dominik Skutecký. V rámci jedinečnej atmosféry jesenného večera sa tu tieto výjavy objavujú v podobe animovaných obrazov a na konkrétnom mieste kde ich pred viac ako 100 rokmi namaľoval Dominik Skutecký. Medený hámor sa takto aspoň na okamih vracia do doby jeho najväčšej slávy a do doby kedy inšpiroval aj jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov.

Animácie vychádzajú priamo z digitálnych kópií originálnych obrazov zo zbierky Slovenskej národnej galérie a sú prioritne vytvorené ako videomapping pre konkrétne miesto.

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :

  • Nočný Medený Hámor, light-sound event, Medený Hámor, Banská Bystrica, slovakia, 2023  (video)