SLOVAKIA 2020

About Project:

1760 Views

2020        

[ENG][SK] description ↓ 

.   

[ENG]  2020 had a frustrating start in Slovakia. Tensions and nervousness over the ongoing parliamentary elections earlier this year have been replaced by panic and fears of the new virus (COVID19) spreading around the world. The ongoing global pandemic did not bypass Slovakia, where a state of emergency was declared in March of that year. The current situation brought a number of restrictions, the effect of which was also the emptied streets of towns and villages.

This situation gave me the urge to respond through an art project. This time in the form of photos. There are a number of Marian or Trinity pillars all over Slovakia dedicated to those who died during the plague. Although the epidemic of the new coronavirus did not leave as many triggers as the plague, I used the plague pillar symbols as a fragment in the self-portrait collection. The pillars were built in the most important and most frequented locations of individual towns and villages, in places that you would rarely see today in broad daylight without people. However, the situation that took place here in the past and also now, has almost completely depopulated these places. The photographs therefore have a unique authenticity from a specific time and place brought about by the pandemic in 2020. The priority was to cross the most fragmented territory of Slovakia (despite regulations restricting movement around the country), take authentic pictures at individual columns and soak up the depopulated atmosphere. The authenticity was emphasized by the deployed face mask that was obligatory to wear outside the place of residence and the banner with a hashtag. I used it as a symbol of the current epidemic transferred to the language of social networks. Therefore, in addition to analog photographs that are intended to emphasize the past when the plague columns were built, digital images were also created at the same time. They remind the current pandemic situation and are shared on social networks with the slogan #SLOVENSKO2020.

The self-portrait collection was increased with parallel photographs of people. The shots are intended to emphasize and recall the atmosphere that prevailed in society during the mentioned period.

.

[SK]  Rok 2020 začal na Slovensku veľmi frustrujúco. Napätie a nervozitu z prebiehajúcich parlamentných volieb ktoré sa konali na začiatku tohto roka vystriedala panika a obavy z nového vírusu (COVID19), ktorý sa šíril svetom. Prebiehajúca celosvetová pandémia neobišla ani Slovensko, kde bol v marci toho roku vyhlásený núdzový stav. Prebiehajúci stav priniesol množstvo obmedzení, ktorých efektom boli aj vyprázdnené ulice miest a obcí.

Táto situácia mi dala potrebu reakcie prostredníctvom umeleckého projektu. Tentokrát v podobe fotografií. Po celom Slovensku sa nachádza množstvo mariánskych alebo trojičných stĺpov ktoré ľudstvo stavalo v minulosti na počesť prekonanej morovej epidémie. I keď epidémia z nového koronavírusu nezanechala za sebou toľko spúšte ako mor, využil som symboly morových stĺpov ako fragment pri kolekcií autoportrétov. Stĺpy boli stavané na najvýznamnejších a najfrekventovanejších polohách jednotlivých miest a obcí, na miestach ktoré by ste v súčasnosti málokedy videli za bieleho dňa bez ľudí. Situácia ktorá tu ale prebiehala, tak ako v minulosti, tak aj teraz tieto miesta skoro úplne vyľudnila. Fotografie preto v sebe nesú jedinečnú autenticitu z konkrétneho času a miesta ktorú priniesla pandémia v roku 2020. Prioritou bolo prejsť čo najčlenitejšie územie Slovenska (aj navzdory nariadeniam obmedzujúcich pohyb po krajine), autenticky sa odfotiť pri jednotlivých stĺpoch a nasať vyľudnenú atmosféru. Autenticitu zdôrazňovalo nasadené rúško ktoré bolo povinné nosiť mimo bydliska a transparent s hashtagom, ktorý som použil ako symbol súčasnej epidémie prenesený do jazyka sociálnych sietí. Preto okrem analógových fotografií ktoré majú zdôrazňovať minulosť kedy boli morové stĺpy postavené, súbežne vznikli aj digitálne zábery ktoré pripomínajú súčasnú pandémiu a sú zdieľané na sociálnych sieťach s heslom #SLOVENSKO2020.

Kolekciu autoportrétov som rozšíril o súbežne vznikajúce fotografie ľudí. Zábery majú za účel zdôrazňovať a spätne pripomínať atmosféru ktorá vládla v spoločnosti počas spomínaného obdobia.

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :