100 YEARS LATER / O 100 ROKOV

About Project:

2329 Views

2023        

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  A separate exhibition, primarily targeted as a presentation of an ongoing project called Artifact. With this author’s research, I am trying to create a self-sustainable, intervention-free ecosystem that should remain here for future generations. In its current form, for this event, the artifact is approximately 2 years old with a positive assumption for the continuation and sustainability of the ecosystem.  The exhibition in this form was primarily aimed at the intimate atmosphere in my studio in the center of Banská Bystrica. The form of the installation is to simulate museum spaces with various details such as demarcation pins with velvet rope, a laser security system, lighting and an information label shifted in time by 100 years. The mentioned elements deepen the topic and point to the rarity of the object or its content. In this form, the installation was accompanied by a projection that brings the life of the artifact closer in detail. Apart from the opening and presentation, the event took the form of debates and reflections on the technological and scientific procedures included in the multimedia and subtly interactive installation. Due to the form and theme, I also exhibited an older work Process of Death as part of the event, which also works with the theme of insects and added a wider dimension to the event.

.

[SK]  Samostatná výstava, predovšetkým cielená ako prezentácia prebiehajúceho projektu s názvom Artefakt. Týmto autorským výskumom sa snažím vytvoriť samostatne udržateľný, bezzásahový ekosystém, ktorý tu má ostať pre nasledujúce generácie. V aktuálnej podobe, pre toto podujatie je artefakt približne 2 roky starý s kladným predpokladom pre pokračovanie a udržateľnosť ekosystému. Výstava v tejto podobe bola mierená predovšetkým na komornú atmosféru v mojich atelierových priestoroch v centre Banskej Bystrice. Forma inštalácie má simulovať muzeálne priestory s rôznymi detailmi ako vymedzovacie kolíky so zamatovým lanom, laserový bezpečnostný systém, osvetlenie a informačný štítok posunutý v čase o 100 rokov. Spomínané prvky prehlbujú tému a poukazuju na vzácnosť objektu respektíve jeho obsahu. V tejto podobe bola inštalácia sprevádzaná projekciou ktorá detailne približuje život v artefakte. Mimo vernisáže a prezentácie sa podujatie nieslo vo forme debát a uvažovania nad technologickými a vedeckými postupmi zahrnutými v multimediálnej a jemne interaktívnej inštalácií. Vzhľadom k forme a téme som v rámci podujatia vystavil aj staršie dielo Proces Smrti, ktoré taktiež pracuje s témou hmyzu a dodávalo podujatiu širší rozmer.

.

photos / fotografie : Mária Petrisková, Matúš Astrab

posster / plagát : Matúš Astrab

LINKS / ODKAZY :

works on the event / diela na podujatí:

the Artefact –

Death Process – click

.

Z verejných zdrojov podporil