SOURCE CODE / ZDROJOVÝ KÓD

About Project:

1786 Views

2019       

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  The work consists of looking behind the scenes and the processes of creating the present installations (at the exhibition) through an interactive object. In addition to the output itself and the final form of individual works, I want to point out the process of their creation and thus highlight the side of functionality. During the creation, a number of interesting visuals are created, which do not have the final exhibition form but are no less important and engaging than the visible parts. In this case, I focused on the software part and the brain driving the present installations. The thinking body is the Arduino platform and the open-source program VVVV. By connecting them and compiling a functional program, formulas and nodes are created, metaphorically transferred to musical terminology, called by me SOFTWARE PARTITURES. I reveal these unseen scores for the recipients in a form that corresponds to my typical presentation nature: analog VS digital, natural VS virtual.

.

[SK]  Dielo spočíva z nahliadnutia do zákulisia a procesov vytvárania prítomných inštalácií (na výstave) skrz interaktívny objekt. Okrem samotného výstupu a finálnej podoby jednotlivých prác chcem poukázať na proces ich tvorby a vyzdvihnúť tým aj stránku funkčnosti. Počas tvorenia vzniká množstvo zaujímavých vizuálov, ktoré nemajú finálnu výstavnú formu ale sú nemenej dôležité a pútavé, ako viditeľné časti. V tomto prípade som sa zameral na softvérovú časť  a mozog poháňajúci prítomné inštalácie. Mysliacim orgánom je platforma Arduino a open-source program VVVV. Ich prepojením a zostavovaním funkčného programu vznikajú vzorce a uzly, metaforicky prenášané do hudobnej terminológie, mnou nazývané SOFTVÉROVÉ PARTITÚRY. Tieto nevidené partitúry odhaľujem pre recipientov formou, korešpondujúcou s mne typickou prezentačnou náturou : analógový  VS digitálny, naturálny VS virtuálny.

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :