SEPARATE ITEM / SAMOSTATNÁ JEDNOTKA

About Project:

1801 Views

2017       

[ENG][SK] description ↓ 

.    

[ENG]  An appropriate object removed from the environment where it took place an artistic event during which there was this masterpiece formed and subsequently exposed to.

For this improved plant it offeres multiple planes to thought, whether conceptual or even practical. In the first place, it was all about the idea of the autonomy of a „domesticated“ plant inside the space where it has no natural source of water. In this case, the plant becomes part of the digital world dependent on modern technologies. The leds on the stem of the plant show as if the energy of a tree that grows in connection with the amount of water in the soil which gives it life, and which tree dosed himself with the aid of electrical components and platforms Arduino. From this background, it is worth to reflect, how the tree that represents nature will cope with the technological upgread. Will it keep the plant alive until the plant absorbs it? …

The object is open to various modifications or extensions of solar cells or an inexhaustible source of water that was more deserving of the name Separate Unit.

.

[SK]  Apropriovaný objekt vyňatý z prostredia kde sa konala umelecké podujatie počas ktorej bolo toto dielo tvorené a následne vystavené.

Tejto vylepšenej rastline sa núka viacero rovín na zamyslenie, či už konceptuálnych alebo aj praktických. V prvom rade šlo o myšlienku samostatnosti „domestikovanej“ rastliny vo vnútorných priestorov kde nemá prirodzený zdroj vody. V tomto prípade sa teda už aj rastlina stáva súčasťou digitálneho sveta závislého na moderných technológiách. Led diódy na kmeni rastliny znázorňujú akoby energiu stromčeka ktorá rastie v spojitosti množstva vody v pôde ktorá mu dáva život a ktorú si strom dávkuje sám za pomoci elektrických súčiastok a platformy Arduino. Z týchto súvislostí stojí za úvahu aj to, ako sa strom ktorý predstavuje prírodu časom vysporiada s technologickým upgreadom. Bude ho držať pri živote dokým ho rastlina nepohltí? …

Objekt je otvorený rôznym modifikáciám alebo rozšíreniam o solárne články alebo nevyčerpateľný zdroj vody aby bol hodnejší pomenovania Samostatná Jednotka.

.

PART OF THE EVENT, EXHIBITION / SÚČASŤOU PODUJATIA, VÝSTAVY… :